اولین کمیسیون تخصصی تجاری سازی صنایع دستی

اولین کمیسیون تخصصی تجاری سازی صنایع دستی

اولین نشست تخصصی تجاری سازی و سوغات ملی صنایع دستی با حضور جناب آقای یونچی، جناب آقای موسوی، مدیر کل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی با چرم سواری و سایر هنرمندان

قبلینوت بوک های چرم سواری و یک ادعا!
بعدیهرگز قلم های خود را در جیب لباس نگذارید!